Årsredovisning 2016

Lammhults Design Group

Intro

Designkoncernen

Lammhults Design Groups verksamhet är organiserad i två affärsområden, Office & Home Interiors och Public Interiors, som utvecklar, marknadsför och säljer möbler och inredningar för moderna lösningar. I båda affärsområdena är design management, innovation och starka varumärken viktiga grundpelare.

Vår marknad

Lammhults Design Group verkar väsentligen på den projektbaserade kontraktsmarknaden för inredning och möbler. En marknad där design med verkshöjd, förmåga till kundanpassning och starka varumärken väger tungt. Kraven på kvalitet och hållbarhet är höga.

Årets förvärv

I linje med koncernens strategi att växa med lönsamhet har tre förvärv genomförts under 2016. Ragnars, ett Jönköpingsbaserat bolag med spännande designlösningar, och Morgana och S-Line, båda specialister på akustik.

Hållbarhet

Lammhults Design Groups bolag har en producentroll och fokuserar på tydlig design, innovativ produktutveckling, starka varumärken samt goda relationer med återförsäljare, inredningsarkitekter och slutkunder.

Hela koncernen

Nyckeltal

 • Nettoomsättning

  826,4 mkr (733,1)
 • Rörelseresultat

  45,1 mkr (33,8)
 • Rörelsemarginal

  5,5 procent (4,6)
 • Avkastning på sysselsatt kapital

  8,9 procent (7,9)
 • Soliditet

  50,9 procent (61,9)
 • Skuldsättningsgrad

  0,47 (0,22)
 • Utdelningsandel

  51,0 procent (53,0)
 • Medelantal anställda

  391 (352)

Fredrik Asplund, VD och koncernchef

VD-ord

Att växa med lönsamhet

God marknadstillväxt, hög förvärvsaktivitet och betydande produktionsförändringar sammanfattar 2016. Vi har varit framgångsrika i vår försäljning och visar en betydande omsättningstillväxt och ett ökat resultat. Lammhults Design Group står på en stabil grund och har en tydlig ambition att fortsätta växa – med ökad lönsamhet!

Fredrik Asplund, VD och koncernchef

Affärsområde

Office & Home Interiors

Design drivkraft när offentliga miljöer förnyas

Inom affärsområdet Office & Home Interiors har koncernens bolag utvecklat ett starkt erbjudande och gott rykte på marknaden för offentliga miljöer och premiumsegmentet för heminredning. Våra varumärken står för skandinavisk design med hög verkshöjd och pålitlig kvalitet och service. Trenden med aktivitetsbaserade kontor ökar behovet av de innovativa inredningslösningar och akustikprodukter som affärsområdet tillhandahåller.

Andel av koncernens verksamhet: 68 procent

Största marknader: Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien

 • Nettoomsättning

  572,4 mkr (489,2)
 • Rörelseresultat

  38,1 mkr (34,0)
 • Rörelsemarginal

  6,7 procent (7,0)

Affärsområde

Public Interiors

Inredningslösningar för bibliotek i den digitala åldern

Bibliotek och andra offentliga mötesplatser är en marknad i stark utveckling. Digitaliseringen, nya former av multimedia och förändrade sociala mönster påverkar hela branschen och inte minst arkitektur, inredning och design. Inom affärsområdet Public Interiors finns erfarenheten och kompetensen som banat väg för en ledande position.

Andel av koncernens verksamhet: 32 procent

Största marknader: Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark, Norge, Belgien och Storbritannien

 • Nettoomsättning

  254,0 mkr (244,8)
 • Rörelseresultat

  28,2 mkr (23,8)
 • Rörelsemarginal

  11,1 procent (9,7)

Hållbarhetsredovisning 2016

Hållbarhet

Hållbarhet en hörnsten i koncernen

Med 2016 gick vi in i det första året på vägen mot de globala hållbarhetsmål som världens stats- och regeringschefer har antagit genom Agenda 2030.

I arbetet mot Agenda 2030:s 17 globala mål har vi prioriterat och arbetat med fyra konkreta områden: Design för minskad klimatpåverkan under livscykeln; Design för god resurshushållning när produkten är förbrukad, exempelvis genom separerbarhet, reparerbarhet och återbruk för att stödja en cirkulär ekonomi; Fortsatt relevanta produktcertifieringar som Möbelfakta och Svanen; Transport- och elavtal samt energieffektiviseringar som reducerar miljöpåverkan.

Klimatfrågan är en av de avgörande frågorna globalt och Sverige är nu på väg att anta en klimatlag. I liggande förslag ska Sverige bli CO2-neutralt till år 2045. Perspektivet är alltså drygt 25 år fram i tiden. En av våra produkter, Campus från Lammhults Möbel firar just 25 år och är still going strong. Att ha ett långsiktigt perspektiv i designarbetet och utveckla produkter med lång livslängd är exempel på hur koncernens bolag arbetar proaktivt med hållbarhetsfrågor. Modern och tidlös design är en lika värdefull tillgång i hållbarhetsarbetet som i försäljningen.

Med årets genomförda strukturåtgärder har Ire flyttat sin produktion från Tibro till Lammhult. Därmed reducerar koncernen både kostnader och miljöbelastning när mer kan produceras i färre anläggningar.

Årets förvärv S-line, Ragnars och Morgana är alla bolag där entreprenörskap, kundinsikt, innovation och hållbarhet utgör hörnstenar. Egenskaper helt i linje med Lammhults Design Groups affärs- och verksamhetsutveckling, inte minst inom hållbarhetsområdet. Det är också dessa egenskaper som lägger grunden för våra bolags designprocesser vilket syns i de lanseringar som gjorts under året.

I vår hållbarhetsredovisning redovisar vi våra mål, utmaningar och uppnådda resultat.